Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (NMOW) w Rejowcu został powołany 1 września 2013 roku jako placówka resocjalizacyjna dla dziewcząt i chłopców. NMOW jest placówką oświatową, do której są kierowane dzieci i młodzież wyłącznie na mocy postanowień sądów rodzinnych. Nasz ośrodek zapewnia całodobową, opiekę specjalistyczną oraz edukację na poziomie gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach: kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Dysponujemy 72 miejscami w internacie przeznaczonymi dla dziewcząt i chłopców. Internat jak i sale dydaktyczne znajdują się w nowocześnie wyposażonym kompleksie.

Głównym zadaniem naszego Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego wychowanków oraz przygotowanie ich do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Zadania te realizujemy poprzez prowadzenie wszechstronnych działań dydaktyczno-wychowawczych, wychowawczo resocjalizacyjnych i terapeutycznych, umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych, ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym  i społecznym.

Podstawowym problemem podejmowania przez młodzież zachowań nieprawidłowych, ryzykownych czy wręcz aspołecznych jest nieprawidłowo ukształtowany system wartości dziecka. Począwszy od nieadekwatnego obrazu siebie i obniżoną samoocenę aż po nieprawidłowe postrzeganie świata i tego co jest w nim istotne. Ukształtowanie niewłaściwych wzorców postępowania, brak jasnych zasad i konsekwencji  a także wyrazistych modeli osobowych wpływa na nieprawidłowości w procesie socjalizacji. W pracy z wychowankami bardzo ważne staje się zbudowanie adekwatnego obrazu własnej osoby, stabilnej samooceny, przywrócenie lub wypracowanie właściwej hierarchii wartości a w konsekwencji przywrócenie społeczeństwu pełnowartościowego młodego człowieka aktywnie je współtworzącego. Realizację zadań ośrodka rozpoczynamy od ponownego wdrażania wychowanków do nauki szkolnej – w mało licznych grupach, prowadzonych przez odpowiednio przygotowaną kadrę, życzliwą, ale równocześnie mądrze i konsekwentnie wymagającą. Oferujemy dobrze przygotowana bazę lokalową, solidne wyposażenie zaplecza dydaktycznego i co najważniejsze dostosowane formy i metody nauczania. Właściwa realizacja podstawowego obowiązku młodego człowieka jakim jest obowiązek szkolny pozwala na rozpoczęcie pracy w obszarze jego osobowości. Pamiętamy, że dzieci nie rodzą się złe, za to, jakim staje się dziecko odpowiada świat dorosłych, który je kształtuje. W ośrodku realizujemy:

  • Wychowanie przez pracę kształtowanie umiejętności wytwarzania wartości użytkowych, opieka nad dobrami materialnymi, poszanowanie pracy własnej i cudzej, włączanie w prace na rzecz innych ludzi.
  • Działalność terapeutyczną zarówno indywidualną jak i grupową, opartą o różne metody dostosowane do potencjalnych możliwości podopiecznych. Terapia psychologiczna, socjoterapia, arteterapia (z wykorzystaniem muzyki, dramy, rysunku i innych form artystycznego wyrazu, stanowiące niejednokrotnie jedyny obszar, w którym wychowanek nawiązuje kontakt ze swoją emocjonalnością).
  • Rozwój zainteresowań w obrębie kół : fotograficznego, informatycznego, plastycznego, teatralnego, garncarstwa i ceramiki, tanecznego.
  • Rehabilitację społeczną i korekcję zachowań – poprzez stwarzanie okazji do funkcjonowania w różnych obszarach życia społecznego oraz modelowania odpowiednich zachowań
  • Rozwój zachowań i umiejętności związanych z samorządnością, współdziałaniem i zdrowym współzawodnictwem.