Email

Przyjęcie do ośrodka


Wskazania do placówki są wystawiane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

www.systemkierowania.ore.edu.pl

W celu uzyskania informacji na temat skierowania wychowanków do naszego Ośrodka  prosimy o kontakt z z-cą dyrektora NMOW w Rejowcu Panią  Anną Gębicką 
tel. (082) 568 80 59 w godzinach 8 – 15.

Procedura kierowania

Procedurę kierowania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r.  (Dz. U. Nr 178 poz. 1833) w sprawie szczegółowych zasad, kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii stanowiących akt wykonawczy do art. 81 ustawy z dnia 26 października1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 202 r. Nr 11, poz. 109 i Nr 58, poz. 542 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217, z późniejszymi zmianami). Tekst nowego rozporządzenia

Procedura przyjmowania do NMOW w Rejowcu

Nieletni wobec, którego Sąd Rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym kierowany jest przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego, do ośrodka wskazanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE wydaje jedynie wskazania do konkretnej placówki w Polsce). Wychowanek może być dowieziony do Ośrodka po przesłaniu kompletnych i aktualnych dokumentów.

Przed przyjazdem niezbędnym jest  ustalenie i potwierdzenie terminu dowiezienia.

Dokumentacja przyjmowanej młodzieży powinna zawierać:

  1. orzeczenie (postanowienie) sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w ośrodku,
  2. kserokopię wywiadu środowiskowego sporządzonego przez kuratora sadowego,
  3. kopię opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego,
  4. skrócony odpis aktu urodzenia,
  5. potwierdzenie stałego zameldowania,
  6. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeżeli zostało wydane),
  7. ostatnie świadectwo szkolne,
  8. kartę zdrowia ucznia,
  9. kartę szczepień,
  10. potwierdzenie ubezpieczenia w ZUS dot. składek zdrowotnych.

W przypadku braków w dokumentacji Ośrodek zwraca się do odpowiednich instytucji o ich uzupełnienie.